Wybrane publikacje

Monografie:

Agnieszka Orzelska-Stączek (red.) Wschód Zachodu? Szukając tożsamości Europy Środkowej. Księga jubileuszowa z okazji 50.rocznicy pracy naukowej prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego, ISP PAN, 2022, https://www.researchgate.net/publication/365767134_Od_Europy_Srodkowo-Wschodniej_ku_Europie_Srodkowej_nazwa_regionu_w_polskim_dyskursie_akademickim#fullTextFileContent

Agnieszka OrzelskaStączek, Paweł Ukielski, Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa ISP PAN 2020, https://www.researchgate.net/publication/343907020_INICJATYWA_TROJMORZA_Z_PERSPEKTYWY_JEJ_UCZESTNIKOW_The_Three_Seas_Initiative_from_the_Perspective_of_Its_Particpants_fragment

Paweł Kowal, Agnieszka Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa ISP PAN 2019 https://pan-pl.academia.edu/ASt%C4%85czek

Agnieszka Orzelska-Stączek, Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014: Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa ISP PAN 2016, link:http://orzelska.eu/pdf/ksiazka-orzelska.pdf

Agnieszka Orzelska, Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004), Warszawa ISP PAN, 2011 https://pan-pl.academia.edu/ASt%C4%85czek

Agnieszka Orzelska, Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między USA i UE, Warszawa ISP PAN, 2004 http://transatlantyckie.orzelska.eu/

Artykuły:

 • New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, z. 1, s. 79-97.
 • Od Europy Środkowo-Wschodniej ku Europie Środkowej: nazwa regionu w polskim dyskursie akademickim, w: A. Orzelska-Stączek (red.) Wschód Zachodu? Szukając tożsamości Europy Środkowej. Księga jubileuszowa z okazji 50.rocznicy pracy naukowej prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego, ISP PAN, 2022, https://www.researchgate.net/publication/365767134_Od_Europy_Srodkowo-Wschodniej_ku_Europie_Srodkowej_nazwa_regionu_w_polskim_dyskursie_akademickim#fullTextFileContent
 • Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2019 http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/130?fbclid=IwAR0uOyJN8qaud4DRsZtHtQo8duknlDfxQ3Y2j-Qy9OcPIkHYcbmrhpsV71g
 • Między transatlantycką i postatlantycką wizją Europy. Zagrożenia dla bezpieczeństwa z perspektywy Polski, w: M. Banasiak (red.), Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin, 2019
 • Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Polityczne”, 2018, nr 1
 • Areas of cooperation of Poland and the Holy See in the dimension of traditional diplomacy and public diplomacy, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3, 2016, https://mysl.lazarski.pl/pl/numery-online/wydania/mysl-ekonomiczna-i-polityczna-nr-2532016/mysl-ekonomiczna-i-polityczna-nr-3542016/
 • Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w okresie urzędowania ministra Stefana Mellera (31 X 2005 – 9 V 2006), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2, 2016
 • Anna Fotyga jako minister spraw zagranicznych w okresie polaryzacji polskiej sceny politycznej, „Studia Polityczne”, nr 3, 2016
 • Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w polskiej polityce zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2, 2015
 • „Błąd krymski” jako efekt myślenia grupowego? Polska wobec aneksji Krymu, „Studia Polityczne,” nr 3, 2015 https://pan-pl.academia.edu/ASt%C4%85czek
 • Bezpieczeństwo Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku oraz wybranych dokumentów, „Studia Polityczne”, nr 2, 2014
 • monografia: Józef M. Fiszer, Agnieszka Cianciara, Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Olszewski, Tomasz Paszewski, Jakub Wódka, System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, ISP PAN, Warszawa 2014; w tłumaczeniu na język angielski: The Euro-Atlantic System in a Multipolar World. A Forecast, ISP PAN, Warszawa 2014
 • Znaczenie wspólnoty transatlantyckiej w polskiej polityce zagranicznej w latach 2007-2013, w: Józef Fiszer (red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, ISP PAN, Warszawa 2014
 • Wpływ wojen w byłej Jugosławii, Iraku i Afganistanie na system euroatlantycki, w: W. Gizicki (red.), Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2014
 • Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie ładu globalnego, w: J. Fiszer i P. Olszewski (red.): System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, ISP PAN, Warszawa 2013
 • Rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w ocenie głównych sił politycznych, w: Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, ISP PAN Warszawa 2013
 • Współpraca regionalna w Europie Środkowej i Wschodniej (1990-2000). Komentarz po latach, w: Wojciech Materski, Ryszard Żelichowski (red.), Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach, ISP PAN, Warszawa 2010.
 • Polska wobec kryzysu w stosunkach transatlantyckich na tle Iraku, „Sprawy Międzynarodowe” nr 3,2010.
 • Słowenia – pięć lat w UE, [w:] Ryszard Żelichowski (red.), Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej  (Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry),  ISP PAN, Warszawa 2010
 • Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, Agnieszka Orzelska (red.), ISP PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2009
 • Polska polityka zagraniczna wobec rozbieżności w stosunkach transatlantyckich na tle konfliktów w byłej Jugosławii, „Studia Polityczne” nr 24, 2009
 • Polityka zagraniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej, rocznik „Europa Środkowo-Wschodnia 2006”, ISP PAN, Warszawa 2009
 • Polityka zagraniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej, rocznik „Europa Środkowo-Wschodnia 2005”, ISP PAN, Warszawa 2008
 • Polityka zagraniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej, rocznik „Europa Środkowo-Wschodnia 2004”, ISP PAN, Warszawa 2007
 • Słowenia, Kalendarium wydarzeń w Słowenii, rocznik „Europa Środkowo-Wschodnia 2004”, ISP PAN, Warszawa 2007
 • Political Situation and Democratic Reforms in Countries of Central-Eastern Europe (współautorka) [w:] DariuszRosati (red.),New Europe. Report on Transformation,XVII Economic Forum, Krynica, Poland 2007, Instytut Wschodni, Warszawa 2007, wersja polska pt. Nowa Europa. Raport z transformacji na płycie CD
 • Political Situation and Democratic Reforms in Countries of Central-Eastern Europe(współautorka) [w:] DariuszRosati (red.),New Europe. Report on Transformation,XVI Economic Forum, Krynica, Poland 2006, Instytut Wschodni, Warszawa 2006, wersja polska pt. Nowa Europa. Raport z transformacji na płycie CD
 • Teresa Rakowska-Harmstone, Piotr Dutkiewicz (ed.), with the assistance of Agnieszka Orzelska, New Europe. The Impact of the First Decade. Trends and Prospects, II, wyd. ISP PAN i Collegium Civitas Press, Warszawa 2006
 • Teresa Rakowska-Harmstone, Piotr Dutkiewicz (ed.), with the assistance of Agnieszka Orzelska, New Europe. The Impact of the First Decade. Variations on the Pattern, I, wyd. ISP PAN i Collegium Civitas Press, Warszawa 2006
 • Kraje Azji Środkowej: Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Armenia, Azerbejdżan, Słowenia, Chorwacja, [w:] Józef M. Fiszer (red.), Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004-2005, wyd. Komitet Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2005
 • autorka około 100 haseł biograficznych opublikowanych [w:]Wojciech Roszkowski i Jan Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, ISP PAN i Rytm, Warszawa 2005; wersja angielska: Wojciech Roszkowski and Jan Kofman (ed.)Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, M. E. Sharpe, New York- London – England 2008

 Projekty badawcze

 • wykonawca w projekcie pt. Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, projekt NCN, kierownik: prof. dr hab. Józef Fiszer, nr 2011/01/B/HS5/02630, 2012-2014
 • wykonawca w projekcie pt. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu światowego, kierownik: prof. Kamiński, nr projektu:  H02E 007 29, projekt NCN, 2005-2007